Kom jij als voorzitter of algemeen lid ons bestuur versterken?

Vacatures in het bestuur

Het huidige bestuur van Taal aan Zee (van links naar rechts op de foto):
André van Ommeren – vicevoorzitter, Carlien Scheele, Dirk Boselie, Rob Wiegman – voorzitter, Pascal van der Bend-Scholte – penningmeester, Saskia de Koning – secretaris en Mahender Autar (niet op de foto)

Onze voorzitter en onze vicevoorzitter/algemeen lid stoppen binnenkort na het bereiken van de statutair vastgestelde termijnen. Daarom zijn wij op zoek naar twee nieuwe leden in het bestuur.

Voor minimaal één van deze functies zijn wij bij voorkeur op zoek naar iemand met een vluchtelingenachtergrond. Daarnaast is het wenselijk dat één van de nieuwe bestuursleden beschikt over een HR-achtergrond/deskundigheid. En zo mogelijk over ervaring in fondswerving.

Het bestuur bestaat uit zeven leden en vormt een hecht team.
Het bestuur vergadert 6 à 8 keer per jaar. Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar.
De bestuursleden van Taal aan Zee zijn vrijwilligers en ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. Onkosten worden vanzelfsprekend wel vergoed.

Het bestuur heeft een beleidsvormende, toezichthoudende en adviserende rol. Het bestuur functioneert op afstand en laat de dagelijkse leiding geheel over aan de directeur. Sturing vindt plaats op basis van de strategische beleids- en besluitvorming en op de managementinformatie die het bestuur hierover ontvangt van de directeur.

Kwaliteiten bestuursleden
Ervaring in bestuurswerk, bij voorkeur in professionele non-profit organisaties, strekt tot aanbeveling.
Bestuursleden met een achtergrond in het openbaar bestuur en/of het bedrijfsleven zijn ook gewenst.
Bestuursleden van Taal aan Zee beschikken zo mogelijk over een flexibele agenda, zijn makkelijk te bereiken en beschikbaar wanneer nodig.
Het spreekt vanzelf dat bestuursleden affiniteit moeten hebben met de werkzaamheden en doelgroepen van Taal aan Zee.

Kijk hier voor alle informatie over de vacatures van bestuurslid.

Heb je interesse of wil je meer weten over de vacature(s)? Neem voor informatie en aanmelding uiterlijk 11 oktober contact op met het bestuur Taal aan Zee, t.a.v. directeur Ingrid Suasso, Calandstraat 1, 2521 AD Den Haag. Bel 070-3456005 of stuur een mail naar i.suasso@taalaanzee.nl.

Tot snel bij Taal aan Zee!