De Haagse Taalketenaanpak – Taalnota

Taal aan Zee heeft als coördinator en voorzitter van het Taalketenoverleg al jaren een belangrijke rol in het verbinden van (taal)organisaties en het samen realiseren van een aansluitende Haagse taalketen. Sinds oktober 2017 wordt hieraan gewerkt middels de Taalketenaanpak. De organisaties ROC Mondriaan Taal+ school, Taal aan Zee, Xtra/Wijkz en de Bibliotheek (met als onderdeel het Taalhuis) vormen de kerngroep van de Taalketen en hebben een actieve en uitvoerende rol in de realisatie van de wijkaanpak.

Ook Stichting Lezen en Schrijven maakt deel uit van de kerngroep en heeft een ondersteunende rol. Taal aan Zee verzorgt de coördinatie en het voorzitterschap en geeft voor alle taalvrijwilligers in Den Haag de Basistraining Taalvrijwilligers van Stichting Lezen en Schrijven.

Uitgangspunt van de Taalketenaanpak is het uitbouwen en versterken van het taalbeleid als integraal onderdeel van beleidsterreinen in het sociaal domein (jeugd, zorg, welzijn, sociale zaken). Met een gezamenlijke inspanning van de gemeentelijke diensten (OCW en SZW), de stadsdelen en de taalketenpartners, is het zaak het bereik te vergroten van laaggeletterden en anderstaligen met een taalachterstand. Zo ontstaat een passend taalaanbod op maat door professionele taalaanbieders en vrijwilligersorganisaties in de wijk en in de stad.

De taalketenaanpak is door de gemeente als belangrijke leidraad voor het taalbeleid genomen, vastgelegd in de Taalnota. De afgelopen jaren is deze aanpak succesvol gebleken en is in de aanpakwijken (Laak, Den Haag West, Rustenburg/Oostbroek en Transvaal/Schilderswijk) een steeds beter aansluitende taalketen ontstaan.

De kerngroep stuurde voor het eerst een gezamenlijke nieuwsbrief van de Taalketen in het kader van Week van Lezen en Schrijven 2022. In deze nieuwsbrief was aandacht voor de voortgang van de taalketenaanpak, met o.a. het vervolg op de ChangeLabs die in verschillende wijken zijn gehouden, de Week van Lezen en Schrijven, de Subsidieregeling Volwasseneneducatie 2022, het Haags convenant Inburgering en Taal en diverse berichten van taalketenpartners.